Zpracovávání projektových dokumentací

 • Studie (S)

 • Územně plánovací podklady (ÚPP)

 • Územní studie (ÚS)

 • Investorské záměry (IZ)

 • Zadávací dokumentace stavby (ZD)

 • Studie proveditelnosti (FS)

 • Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

 • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)

 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

 • Dokumentace bouracích prací (DBP)

Inženýrská činnost, autorské dozory

 • Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí

 • Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení

 • Inženýrská činnost během provádění stavby

 • Autorský dozor během provádění stavby

Konzultační a poradenská činnost v oboru

 • Letišť, jejich provozu, kapacity a vybavení

 • Heliportů, jejich provozu, kapacity a vybavení

 • Pozemní dopravy (komunikací, parkovišť)

 • Pozemních staveb

 • Konstrukce letištních a silničních vozovek, jejich oprav a zesílení

V oblasti naší specializace plánování a projektování letišť a heliportů (civilních i vojenských) nabízíme

 • Výběr vhodného staveniště

 • Začlenění letiště, heliportu do územních plánů sídelních útvarů a oblastí

 • Prognózy vývoje výkonů letiště (cestující, zboží, pohyby letadel)

 • Kapacitní rozbory jednotlivých komponentů letiště

 • Návrh technologie pozemního provozu

 • Návrh technologie odbavovacích procesů

Zpracovávání ochranných pásem

 • Letišť

 • Heliportů

 • Leteckých pozemních zařízení

Posuzování provozní způsobilosti

 • Letišť (RWY, TWY, APN, Terminálů pro cestující) ve vztahu k předpisům řady L, ICAO, EASA, NATO, Let-1-6, IATA,

 • Heliportů (TLOF, FATO, SA, APN, TWY) ve vztahu k předpisům řady L, ICAO, NATO, EASA,

Specifikace parametrů a vlastní návrh

 • Provozních ploch letiště (RWY, TWY)

 • Odbavovacích, odmrazovacích, manipulačních a odstavných ploch pro letadla (stání letadel)

 • Terminálů pro odbavení cestujících a zboží

 • Hangárů pro údržbu a pro hangárování letadel

 • Objektů pro řízení letového provozu (ANS/TWR)

 • Objektů pro hasičskou záchrannou službu

 • Radiokomunikačních, radionavigačních a radiolokačních zařízení

 • Vizuálních navigačních zařízeni (letištní světla, znaky)

 • Nástupních mostů do letadel

 • Skladů leteckých a automobilových pohonných hmot, jejich distribuci

 • Pozemní dopravy (komunikací a parkovišť)

 • Konstrukce letištních a silničních vozovek, jejich oprav a zesílení

 • Infrastruktury letiště (odvodnění, zásobování vodou, elektrickou energii, plynem, vytápění)